Om os


Menneskesyn og værdigrundlag


Menneskesyn: "Det er ikke problemet, der er problemet."
”Levende systemer har indflydelse på hinanden, og det er i relationen, man udvikler sig.”
Det gælder det for os på Markusminde, Ny-start, at:

 • Vi er ærlige og ægte.
 • Vi viser et reelt engagement.
 • Vi arbejder ud fra gensidigt respekt og medansvar.
 • Vi indgår i en åben og fordomsfri dialog med de unge.
 • Vi inddrager forældrene i et respektfuldt medansvar og samarbejde.


Vi tager hånd om hinanden i medarbejdergruppen og fører en respektfuld og anerkendende dialog. På Markusminde, Ny-start arbejder vi ud fra et menneskesyn, der vægter ligeværdighed. Som mennesker er vi alle lige værdige - om end ikke alle er ligestillede. Vi vægter, at ligeværdighed og respekt er et grundelement i vores kommunikative praksis - også i tilspidsede situationer. Det betyder, at vi taler med den unge og ikke til den unge, også i konfliktsituationer. Vi tror på, at alle mennesker gør det bedste de kan – med de forudsætninger de har. Vi ønsker, at alle, både medarbejdere og de unge, skal føle sig set og hørt og forstået. Vi ser os selv som rollemodeller, og samarbejder i samme retning med høj etik og faglighed.
Markusminde, Ny-starts mission er:
”at skabe det bedst mulige udviklingsrum for de unge, så de oplever de bedste muligheder for at udvikle sig i den retning, de ønsker sig - med tro på sig selv, andre og livet”.

 

Markusminde, Ny-starts værdier er:

 • Anerkendelse
 • Respekt (for forskellighed)
 • Autenticitet
 • Ligeværdighed
 • Personligt lederskab
 • Ansvarlighed
 • Ordentlighed

I den daglige praksis definerer vi værdierne således:
Vi anerkender den enkelte unge, så den unge føler sig set, hørt og forstået. For os består anerkendelse også af respekt og accept for forskelligheder. Vi er alle ”os selv” med vore egne forståelser af verden, os selv og hinanden. Det skaber autenticitet at skabe rum herfor. Vi værdsætter hinanden og er nysgerrige på, hvem vi er indbyrdes og hver for sig. Vi roser hinanden og husker på, vi alle er lige ”meget værd”. Vi kommunikerer ordentligt og respektfuldt, siger hvad vi mener, og træder i karakter når det er nødvendigt. På den måde påtager vi os personligt lederskab. Vi står til ansvar for vores handlinger og er bevidste om, at vi er rollemodeller. Vi tager ansvar for hinanden, fordi vi ved, at vi sammen står stærkest.

 

Faglig tilgang

Vores faglige tilgang er inspireret af kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Vi anvender bl.a følgende metoder i den socialfaglige indsats:

 • En neuropædagogisk tilgang.
 • En ressourceorienteret tilgang.
 • En anerkendende pædagogik.
 • Vi har dog hele tiden øje for, hvor de unge er udviklings- og aldersmæssigt samt kognitivt og følelsesmæssigt, så vi ikke sætter målene for den specifikke unge for højt eller lavt. Dette for at sikre tryghed og undgå unødigt pres.


De faglige mål for Markusminde, Ny-start er: 
"At tilbyde et anerkendende miljø, hvor strukturen er tydelig og letaflæselig. 
At bibringe de unge synlige rammer, fællesskab og forudsigelighed. 
At understøtte de unge i forhold til at se og opsøge nye muligheder, og derved skabe muligheder for uddannelse og arbejde. 
At understøtte social læring med målet at øge den unges selvstændighed i forskellige kontekster. 
At skabe et miljø, hvor de unge bliver i stand til at kunne håndtere krav og regler, som de møder i hverdagen og i skolesammenhænge såvel som på job."


Samlet set fordrer dette, at vi på Markusminde, Ny-start er ressourcebevidste, ser muligheder, tager ansvar for relationen og med personlig integritet og tydelighed fremmer tryghed og tillid som parametre og afsæt for den unges positive udvikling på sin vej i livet.

 

Løbende opfølgning 
Vi lægger vægt på, at de unge tager ansvar for de beslutninger, som er nødvendige i de valg, de foretager. Vi løser ikke opgaverne for de unge - men vejleder dem, så de unge selv tager stilling og forstår og på sigt formår at handle erfaringsbaseret. For at sikre en løbende opfølgning på den unges udvikling og trivsel, arbejder Markusminde, Ny-start udfra følgende drejebog:

Den unge har fast ugentligt struktureret samtale med vejleder, derudover efter behov. Den unge arbejder med specifikke mål. Senest 3 mdr. efter den unge er flyttet ind, udarbejdes i samarbejde, en udviklingsplan, der skal sikre den unges involvering, udvikling og vejledernes fokus. Mindst hver 6. mdr. afholdes intern konference om den enkelte. Nye aftaler og mål implementeres i samarbejde med den unge og evt. forældre og myndighed.

Hver 6. mdr. udarbejdes statusrapport. Rapporten indeholder eksempler på kognitive, motoriske, fysiske, emotionelle og sociale iagttagelser fra hverdagen. Markusminde, Ny-start afholder halvårlige statusmøder med anbringende myndighed for at sikre kontinuitet vedrørende fremadrettede mål. - Ledelsen har det overordnede ansvar for indkaldelse til møder og sikring af deadlines, samt effektevaluering eller effektmålingen qua Dagbogsprogrammet.

 

Konkret støtte og vejledning med afsæt i forventningsplan 
Alle unge på Markusminde, Ny-start har tilknyttet en vejleder. Vejlederen har ansvar for at følge op på de ting, den unge skal have hjælp til ud fra aftaler i forventningsplanen. Der skal laves klare aftaler om i hvilket omfang hjælpen skal tildeles og aftaler om hvad der konkret skal hjælpes og vejledes i. Alle unge på Markusminde, Ny-start får således en "forventningsplan", som udarbejdes i samarbejde med den unges vejleder. Forventningsplanen evalueres gennem forløbet og tilpasses ift. den progression der sker. Der er fællesmøder hver anden uge, hvor de unge får mulighed for indflydelse på stort som småt. Konkret vil vi arbejde ud fra en fast og for den unge en overskuelig struktur i hverdagen.

Vi udarbejder skemaer for den unges gøremål og pligter, dette så den unge bedre kan overskue og mestre dagligdagen. På Markusminde, Ny-start får den unge mulighed for at afprøve sig selv med støtte i dels planlægning dels udførelse af de daglige opgaver. Dette med implementering af nye individuelle strategier til brug i hverdagen, der sætter den unge i stand til at træffe anderledes valg og beslutninger, der inkluderer den unge frem for at ekskludere den unge. Vi understøtter den unge i at udvide sit netværk og samtidigt bygger vi bro til omverdenen. Markusminde, Ny-start har et stort netværk indenfor erhvervslivet, så de unge kan afprøve deres drømme i forhold til praktikpladser samt lærepladser.

Skriv til os