Til myndigheden


Markusminde, Ny-start er et opholdssted efter SEL. § 66, stk 1 nr 5.

Målgruppen er unge i alderen 14 – 18 år (mulighed for forlængelse til 23 år). Den unge på Ny-start er kendetegnet ved at have sociale adfærdsproblemer, afhængighedsproblematikker, kriminel truet adfærd eller bl.a diagnostisk konstateret ADHD. Voldelig adfærd heraf affekttab/kontrol.

De unge kan desuden have angstrelaterede og ADHD-lignende problematikker. Unge med disse problematikker har ofte behov for et længerevarende ophold med pædagogisk støtte. Ligesom omsorg i trygge overskuelige rammer efter en tid med måske mange skift, efterskoleophold eller konflikter i hjemmet kan skabe balance og ro for den unge og forældrene. De unge er desuden kendetegnet ved at have vanskeligheder i relation til skole, netværk og ikke sjældent ringe tillid og mistillid til voksne, ligesom de unge kan have været udsat for omsorgssvigt med forskellige følelsesmæssige følgevirkninger.

I særlige tilfælde har vi anbragte unge, der er til fare for sig selv eller andre. Dette under særlige vilkår og rammer -og med en bestemt sikret pædagogisk indsats.

PPR-Favrskov​

Visitation til en bred vifte af skoletilbud foregår efter aftale mellem anbringende kommunes PPR, og Favrskov Kommunes PPR, efter gældende lovtekst. Link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=146498
PPR-Favrskov har kontortid hver fredag fra 8-13, ved Psykolog Brian Lang, blan@favrskov.dk 

 

Vores kerneydelser:

Ophold – med døgnbemanding

Akutanbringelse

Helhedsorienteret indsats

Unge samtaler

Forældresamarbejde

Seksualvejledning

Støtte i at skabe mere trygge relationer til familie, venner og netværk

Understøttende vejledning til den unge i relation til valg af uddannelse

Samarbejde med anbringende myndighed, forældre, egen læge, misbrugskonsulenter, skoletilbud, klubtilbud og erhvervslivet i nærmiljøet.

Ekstern samarbejde – psykiater og psykologer. ift. medicin.

Statusafrapportering.

Neuropædagogik

Pædagogisk observation icd 10

 

Markusminde, Ny-start tilbyder desuden særligt sikrede indsatser. Markusminde, Ny-start har en anerkendende respektfuld relationsorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i den enkelte unges håb, ønsker og drømme. Vi vælger den pædagogiske tilgang udfra den unges handleplaner og selvfølgeligt med en forståelse for den unges ønske – dette med henblik på at øge motivationen for at skabe positive forandringer. Vi ønsker via vores samarbejde med den unge at arbejde med at skabe et mere positivt livssyn – både for den unge selv,den unges omgivelser og ikke mindst med øje for at den unge ser nye muligheder og øger troen på sig selv.


Normering

På Markusminde, Ny-start er normeringen beregnet til otte personaler – heraf en leder og en nattevagt. Alle medarbejdere har en pædagog/social faglig uddannelse – med erfaring fra opholdssteder samt en bred viden om udsatte unge.

Markusminde, Ny-start har mulighed for at tilknytte en seksualvejleder. Medarbejderne og ledelse får faglig-, personlig- og teamsupervision 8 – 10 gange om året. Du kan læse mere om Markusminde, Ny-start herpå siden – ligesom du er velkommen til at kontakte leder Mette Mandal for yderligere information eller besøg.

 

Skriv til os